Antalet nystartade aktiebolag exploderar och statistik från Tillväxtverket visar på en ökning med 14 procent från året innan, vilket är rekordhögt. Av de 73 500 företag som startades bara under 2020 valde hela 78 procent företagsformen aktiebolag. Det finns fördelar att starta aktiebolag men det finns också en hel del att känna till för att inte riskera problem både juridiskt och ekonomiskt för dig som startat eget eller smickrande tackat ja till uppdraget som styrelsemedlem.

Alla aktiebolag omfattas av Aktiebolagslagen
Lagen gäller alla aktiebolag, oavsett storlek och syftar till att ge bolaget de bästa förutsättningarna att generera vinst till företaget och dess aktieägare men konsekvenserna om reglerna inte följs, känner oroligt få till. Speciellt inte att det för en till synes “administrativ miss i aktieboken, kan ge fängelse i upp till ett år för bolagets styrelsemedlemmar. 

Lagen reglerar hur bolag får startas, struktureras, drivs och avvecklas. Den tar upp ägarnas ansvar och hur tillgångar och aktier får hanteras samt samspelet mellan majoritets- och minoritetsägare. Lagen kräver att alla aktiebolag ska ha en styrelse som är underordnad bolagsstämman, vilket är aktieägarnas forum och det är bolagsstämman som utser styrelsen.

Vad är styrelsens ansvar?
En styrelses roll kan variera mycket beroende på typ av bolag och bolagets storlek men oavsett ett företags storlek, är det alltid viktigt med kompetenta och drivande styrelsemedlemmar för att misstag ska undvikas. Om ”någon” anser att en styrelse gjort ett dåligt arbete, t.ex. brister i den finansiella rapporteringen kan bland annat VD och styrelse få hårda krav på sig.

För att skydda din privata ekonomi bör du som styrelsemedlem se till att företaget har en VD- och styrelseansvarsförsäkring. Det är viktigt att vara medveten om att man i en styrelse har ett personligt ansvar oaktat om man varit med och fattat beslut i frågan eller inte. Det kan också framkomma skadeståndsanspråk efter att man avgått ur en styrelse eller under och efter ett eventuellt konkursförfarande.

Brott mot aktiebolagslagen
Utifrån Ekobrottsmyndighetens riktlinjer kan brott mot aktiebolagslagen straffas med böter eller fängelse i upp till ett år. Detta gäller primärt nedan punkter:

  • Kravet på att föra aktiebok
  • Att hålla aktieboken tillgänglig
  • Regler om styrelsesammanträde
  • Låneförbud
  • försök till att sprida aktier eller teckningsrätter i bolaget samt skuldebrev eller teckningsoptioner som bolaget har gett ut

 

Vad är en aktiebok?
En aktiebok ska finnas i alla aktiebolag och ska innehålla uppdaterade och korrekta uppgifter om aktier och aktieägare. Aktieboken ska:

  • Vara ett stöd så att aktieägarna vet vilka rättigheter de har
  • Visa ägarförhållandena i bolaget för aktieägare och andra
  • Ska sparas så länge bolaget finns och under minst tio år efter att bolaget upphört

 

Fördelarna med digital aktiebok
Genom att använda en digital aktiebok säkerställer man att det bara finns en uppdaterad och korrekt version av aktieboken. På detta sätt kan man vara säker på att man följer de hårda lagkrav kring aktiebok och heller inte riskerar hårda straff. Manuella dokument eller digitala filer på servern tenderar att försvinna eller skapas i olika versioner och då tar man en stor risk.

 

“Nordiska värdepappersregistret, NVR, är världsledande för sitt register av onoterade bolag. Sedan 2005 har vi hjälpt tusentals företag – över hela världen – att inse vikten av digital aktiebokshantering. Idag skapar vi trygghet, säkerhet och ro om natten för 100 000-tals aktieägare. Dessutom förser vi många ledande advokatbyråer och revisionsfirmor med fler effektiva verktyg så att de kan erbjuda sina klienter marknadens bästa stöd. Vi erbjuder flertalet digitala tjänster som är enkla att addera beroende på behov, som t.ex. optionsböcker och kapitalanskaffningstjänster som ger kostnadseffektivt och enkelhet, säger Henrik Kristensen, VD och grundare av NVR.

 

Läs mer om aktiebolagslagen här:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/aktiebolagslag-2005551_sfs-2005-551