FundRacer

Equity made simple – En komplett finansieringslösning för aktiebolag

Automatiserar all formalia och öppnar en kanal för marknadsföring.
FundRacer är en komplett och revolutionerande effektiv lösning för bolag som skall emittera nya värdepapper så som aktier, optioner, konvertibler, obligationer eller andra derivat. Oavsett om du skall rikta erbjudande om att teckna personaloptioner till en handfull medarbetare, nyemission av aktier till existerande ägare eller en spridningsemission till många nya investerare (Crowdfunding eller sk. preIPO), så kommer du att stöta på samma problem:
 • teckningsformulär skall skapas
 • hela teckningsprocessen skall hanteras – inkl. exponering, insamling av teckningsanmälningar, tilldelning, påminnelser
 • avräkningsnotor skall upprättas och skickas ut
 • du skall svara på frågor från de som tecknar ”när, var, hur får jag mina värdepapper?”
 • sist men ifrån minst, skall alla uppgifter föras in i aktieboken, derivatboken eller skuldboken. Detta skall ske korrekt och utan skrivfel och i enlighet med gällande lagstiftning
Allt detta och lite till får du automatiskt hjälp med, om du använder FundRacer till din nästa nyemission. Oavsett om ett emissionserbjudande riktas till en enda ny investerare i en seed-runda, du genomför en egen spridningsemission till 100-tals nya investerare, eller om emissionen sker i samarbete med en crowdfunding operatör eller fondkommissionär så kommer FundRacer att hjälpa dig att spara tid och pengar.

Finansieringslösningar för Ditt bolag

Nordiska Värdepappersregistret

Transparens

Full spårbarhet i alla steg i processen

Nordiska Värdepappersregistret

Omedelbar

Automatiserade processer i realtid

Nordiska Värdepappersregistret

Inkluderande

Du har total kontroll över vilka som kan delta

Nordiska Värdepappersregistret

Säkert

Bankid eller tvåfaktor autentisering och krypterade cloud servrar

Detta är FundRacer

FundRacer är en tjänst som på ett mycket effektivt sätt underlättar processen när investerare skall teckna nyemitterade värdepapper. Primärt består FundRacer av två samverkande delar. En del som på ett automatiserat sätt hanterar hela emissionsprocessen med teckning, kommunikation och distribution av meddelanden och värdepapper. Den andra delen handlar om synlighet, d.v.s. vilka investerare som skall få ta del av erbjudandet om att teckna.

Det finns också möjlighet att enbart använda FundRacer för att exponera en kampanj eller spridningsemission. Teckning och distribution av värdepapper hanteras då av annan part, t.ex. fondkommissionär eller crowdfunding operatör.

Automatiserad emissionsprocess

 • framtagande av digitalt teckningsformulär
 • information om emissionen sker i samarbete med en issuing agent – fondkommissionär, emissionsinstitut, corporate finance firma eller crowdfunding operatör
 • egen presentationssida inklusive beskrivning och villkor för emissionen. Sidan har egen url och görs synlig* på DealFlow
 • länkning till memorandum eller annat presentationsmaterial
 • teckning med e-signering (Bankid) eller Reguity-id
 • automatisk bekräftelse på mottagen teckningsanmälan, push notis och synlig i tecknarens depå
 • automatiskt tilldelning eller manuell tilldelning
 • automatisk distribution av teckningsbevis, push notis och synlig i tecknarens depå
 • automatiskt distribution av betalningsinstruktioner och till sist
 • automatisk konvertering till det emitterade värdepappret och uppdatering av aktiebok, optionsbok eller skuldbok. Självklart synlig i tecknarens depå.

Marknadsföring av emission – Du bestämmer synlighet på DealFlow

 1. Exklusivt riktad till nuvarande ägare av samma värdepapper
 2. Exklusivt riktat till en eller flera utvalda investerare
 3. En kombination av nuvarande ägare och utvalda investerare
 4. Alla som har access till Reguity DealFlow och som är intresserade av denna typen av investeringar

Viktig information

Vänligen notera att enbart publika aktiebolag (ABL 1 Kap 7§) kan erbjuda fler än 200 personer att teckna eller förvärva värdepapper. Är du osäker på vad som gäller för ditt bolag, rådfråga bolagets jurist.

Se till att skaffa digital aktiebok innan emissionen