Register för verklig huvudman senast 26 jun 2017

2016-02-01

NVR har som enda svenska aktör redan erfarenhet av automatisk uppdatering av ägarinformation från sin tjänst i Danmark och vi ser fram emot att även hjälpa svenska aktiebolag med sin rapportering.

Penningtvättsutredningen SOU 2016:8 överlämnade den 1 februari 2016 sitt slutbetänkande " Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag – m.m. " till regeringen.

Nu kommer förslaget först att gå ut på remiss innan frågan hamnar till lagrådet och senare kan presenteras som en proposition för Riksdagen. NVR förutser att det kommer att bli en del kritik för att utredningen lägger stort ansvar på de individuella aktiebolagen att samla in information om "verklig huvudman" (mer administrativt arbete), snarare än att låta bolagen rapportera in ett utdrag av aktieboken och sedan låta registerhållarens databaser presentera information om verklig huvudman. Vidare noterar NVR att utredningen INTE har problematiserat kring existensen av fysiska aktiebrev, som kommer att omöjliggöra för bolagen att "med heder och samvete" rapportera korrekt information, eftersom de omöjligen kan veta vem som har ett aktiebrev i besittning. Tilll sist noterar NVR att utredarna föreslår att Bolagsverket skall driva registret för verklig huvudman. Detta förslag var ifs väntat, men NVR anser att det är anmärkningsvärt att detta förslag inte problematiseras! Speciellt med tanke på att de i motiveringen nämner möjligheten att "en eventuell utvidgad registrering av ägare" (dvs centralt ägarregister) bör hamna hos samma operatör.

NVR tror avslutningsvis inte att vi kommer att vara ensamma om ovanstående kritik, så vi kan nog förvänta oss att en framtida proposition kommer att se annorlund ut.

Utredningen finns att ladda ner på: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/02/sou-20168/

 

Henrik Kristensen - Ekon Dr., Fil Dr.

Verkställande Direktör

Nordiska Värdepappersregistret AB (publ)

© 2005 - 2017 Nordiska Värdepappersregistret E-post: info@nvr.se Integritetspolicy Personuppgiftsbiträdesavtal