Värdering av onoterade innehav i finansiella rapporter

2015-01-13

"It is a trueism that the value of any asset depends on the benefits derived from ownership. It is equally axiomatic to state that the nature and magnitude of asset´s benefit vary according to who owns it."

Begg (1991, avsnitt 3.07)

Det finns ett intresse av många aktörer att kontinuerligt ta del av information av finansiell karaktär. För att läsaren på effektivt sätt skall kunna ta del av och förstå rapporter skrivna av olika författare finns det även ett intresse av att rapporterna upprättas på ett standardiserat sätt.

När det gäller värdering av finansiella tillgångar finns tre principiella möjligheter. Dessa är anskaffningsvärde, omvärdering och verkligt värde. Dessa värderingsmöjligheter begränsas dock beroende på vilken "K-klassificering" ett företag har eller väljer att följa. T.ex. mindre privata aktiebolag, som väljer att upprätta ÅR enligt K2, måste värdera sina finansiella tillgångar enligt anskaffningsvärde.

Både IFRS och US GAAP förespråkar värdering av finansiella tillgångar till verkligt värde och de strävar mot att införa det på de områden där det kan tillämpas och beräknas på ett tillförlitligt sätt. Även IPEVC och EVCA poängterar användandet av verkligt värde i sina så kallade Reporting Guidelines. Härvidlag finner Nordiska Värdepappersregistret AB (publ) ingen anledning att framföra en avvikande åsikt, utan tvärt om ser vi en nytta med praxis som också omfattar fler onoterade moderbolags värdering av finansiella innehav i sina rapporter.

Här kan du läsa den fullständiga rapporten: https://www.nvr.se/se/bdh_filearea/PDF/Vardering_av_onoterade_innehav_i_finansiella_rapporter.pdf


Henrik Kristensen – Ekon Dr., Fil. Dr.
Verkställande direktör

Nordiska Värdepappersregistret AB (publ)

© 2005 - 2017 Nordiska Värdepappersregistret E-post: info@nvr.se Integritetspolicy Personuppgiftsbiträdesavtal