Aktiebolagslagen

I Aktiebolagslagens kapitel 4-6 finner du information om aktier och aktiebok.

Aktieboken skall föras, bevaras och hållas tillgänglig. Aktieboken skall upprättas så snart som stiftelseurkunden undertecknats av samtliga stiftare. Aktieboken är ett självständigt och fundamentalt processdokument som skall finnas i samtliga svenska aktiebolag. Aktieboken skall inte förväxlas med andra dokument som kan innehålla liknande uppgifter, så som t.ex. stiftelseurkund, teckningslistor och röstlängd. Röstlängden är ett dokument som skall upprättas i samband med bolagsstämma, baserat på uppgifterna i aktieboken, och är en förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden.

Aktieboken skall föras med automatiserad databehandling, men får även tillsvidare i kupongbolag föras i bunden bok eller i ett betryggande lösbladssystem.

Aktieboken skall enligt aktiebolagslagen innehålla uppgifter om:

  • varje akties nummer
  • vilket slag aktien tillhör, om det finns aktier av olika slag i bolaget
  • aktieägarnas personnummer/organisationsnummer, namn, och postadress. Om aktieägaren har lämnat ytterligare kontaktuppgifter, så som t.ex. telefonnummer eller e-post adress, får även dessa uppgifter noteras.
  • eventuella aktiebrev som har utfärdats och till vilka aktieägare som aktiebreven har utgetts till.
  • information om äganderätten begränsas av förköpsklausul, samtyckesklausul och hembudsklausul.
  • om någon aktieägare har en förmyndare eller god man (och dennes kontaktuppgifter).
  • eventuella förmånstagare och deras kontaktuppgifter - t.ex. om någon annan person än aktieägaren har rätt till aktieutdelning.
  • ingår aktier i en investeringsfond enligt lagen om investeringsfonder, skall det fondbolag som förvaltar fonden föras in i aktieboken som aktieägare i stället för fondandelsägarna. Därvid skall även fondens beteckning antecknas.

Det är styrelsen eller den styrelsen utser för in ändringar i aktieboken. I praktiken är det vanligt att styrelsen uppdrar åt någon att göra ändringar i aktieboken - t.ex. verkställande direktör, ekonomiansvarig eller annan intern eller extern person lämplig för uppdraget. Som utgångspunkt ligger ansvaret kvar hos styrelsen trots att uppdraget har delegerats. Visst ansvar kan dock övergå om styrelsen har varit noggrann i sitt val av uppdragstagare. Styrelsen ansvarar dock för att erforderliga instruktioner ges och att tillsyn hålls över uppdragstagaren.

Enligt aktiebolagslagen skall aktieboken bevaras så länge som bolaget består, samt minst tio år efter det att bolaget har likviderats eller på annat sätt upphört att existera. Ansvaret att bevara aktieboken omfattar således även äldre aktieböcker. Förs aktieboken med hjälp av dator skall uppgifter som har tagits bort ur aktieboken bevaras i minst tio år. Enligt aktiebolagslagen skall aktieboken hållas tillgänglig för var och en var som önskar ta del av den.

Om aktieboken förs med automatiserad behandling, skall bolaget ge var och en som begär det tillfälle att hos bolaget ta del av en aktuell utskrift, inte äldre än sex månader, eller annan aktuell framställning av aktieboken. Aktieboken skall således finnas lätt åtkomligt på den ort som bolaget har sitt säte. Aktiebokens offentlighet härstammar ursprungligen ifrån praxis. Genom en föreskrift i 1895 års aktiebolagslag lagfästes emellertid principen för första gången inom svensk rätt.
 

I Aktiebolagslagens kapitel 29 och 30 finner du information om skadestånd, straff och vite.

Till böter eller fängelse i högst 1 år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att föra aktiebok, bevara eller hålla denna tillgänglig. Styrelsens medlemmar kan även bli skadeståndskyldiga om deras försummelse leder till en förmögenhetsförlust för en extern äktieägare.

© 2005 - 2017 Nordiska Värdepappersregistret E-post: info@nvr.se Integritetspolicy Personuppgiftsbiträdesavtal