Bolagsstyrning

Stöd för regelefterlevnad

Kort om bolagsstyrning

Begreppet bolagsstyrning, eller corporate governance som det kallas på engelska, har sin bakgrund i separationen mellan ägande och ledning av bolaget. Detta är ett ämne som blir aktuellt så fort som bolaget får fler än en delägare och/eller om det operativa arbetet leds av en annan person än ägaren.

Även i mindre entreprenörsledda bolag är det lätt att föreställa sig att de olika delägarna kan ha skilda intressen avseende t.ex. risk, finansiering eller avkastning. Det finns således ett behov av att komma överens och upprätta vägledande principer för dessa intressen, där likabehandlingsprincipen är en viktig sådan. Det är naturligtvis viktigt att inte fatta beslut som otillbörligen gynnar en enskild ägare, eller tydligt missgynnar en annan. Avsteg ifrån denna princip är källan till många, ofta bittra, ägarkonflikter.

På samma sätt, är det lätt att föreställa sig att det kan uppstå intressekonflikter mellan bolagets (externa) ägare och de  personer som är satta att leda det operativa arbetet. Det kan t.ex. gälla ersättningar och förmåner, avkastningskrav (kort vs lång sikt) eller strategi. Utan vägledande principer som tydligt beskriver att bolaget skall drivas i linje med ägarnas intressen, kan även denna problematik kan ge upphov till både konflikter och rena företagsskandaler.

Framgångsrik eller god bolagsstyrning handlar om att skapa system och rutiner för styrning av bolaget som ger bästa möjliga förutsättningar för att långsiktigt uppfylla ett väl avvägt ägarintresse. Detta sker genom att de ägare som är införda i bolagets aktiebok ges möjlighet att tillsätta en kompetent styrelse på årsstämman. Styrelsen bör sedan ha ett tydligt och långtgående mandat att sköta bolaget för ägarnas räkning fram till nästa styrelseval. Bolagets förmåga att skapa (ekonomiskt) värde avgörs av hur effektivt dessa system och rutiner fungerar. Det är dock också vanligt förekommande med system som hanterar mer komplexa ägarintressen som t.ex. etiska värderingar eller skapandet av annan form av samhällsnytta som inte primärt skapar ägarvärde av ekonomisk art.

Inom vilka ramar ett bolag kan styras, regleras i fungerande demokratier genom lag och annan tvingande regleringar. Det finns vanligtvis lagar och regleringar som specifikt hanterar relationen mellan ägare, mellan ägare och styrelse, styrelsens arbete, relationen mellan styrelse och ledning, styrelserepresentation för de anställda men även relationen mellan bolaget och andra intressenter så som staten, kunder och övriga intressenter. Senaste årtionden har det också blivit vanligt med icke tvingande reglering i form av så kallade koder för bolagsstyrning. Dessa har dock kommit att bli obligatoriska för alla bolag vars aktier handlas på en reglerad aktiemarknad. Bolagen förväntas således följa denna kod och i de fall de avviker från denna öppet redovisa detta samt förklara varför.

I vilken utsträckning bolaget följer lagar, regleringar och direktiv är ämnet för den numera vedertagna termen regelefterlevnad eller compliance. Med detta avses inte bara om att undvika straffsanktionerade fel, utan syftet är att hjälpa bolagets samtliga intressenter att utvärdera bolagets förmåga att skapa långsiktiga värden.

Styrelsetjänst

tillsammans med Hippoly

Vill du erbjuda bolagets styrelse ett bra och säkert samarbetsverktyg för att boka möten, dela filer och kommunicera? Då rekommenderar vi Hippoly! Tjänsten är integrerad med NVR och alla i styrelsen kan se ägarlistan och -fördelningen direkt i Hippoly. Integrationen är tillgänglig i både gratis- och betalversionen av Hippoly.

Appen uppdateras löpande med information från Bolagsverket, Skatteverket och Creditsafe och innehåller smarta funktioner för:

  • Möteshantering med kalenderintegration
  • Distribution av mötesunderlag
  • Fil- och dokumenthantering
  • Elektronisk signering
  • Omvärldsbevakning
  • Kommunikation via inlägg och chatt
  • App för IOS och Android
  • Kryptering av all data

Läs mer om funktionerna här!
Du har tillgång till appen och alla dina bolagsengagemang i din mobil, dator och surfplatta.

Verklig huvudman

Om ditt företag eller organisation omfattas av Penningtvättslagen (2009:62), i lagen även kallade verksamhetsutövare, så hittar du all information du behöver angående penningtvätt, finansiering av terrorism och verklig huvudman här till vänster. Du hittar också information om vilka åtgärder du förväntas ta för att erhålla en god kundkännedom.

Vad är verklig huvudman?

Enligt Penningtvättslagen är företag som omfattas av lagen skyldiga att kontrollera s.k. ”verklig huvudmans identitet”. Verklig huvudman definieras i penningtvättslagen som:

”en fysisk person för vars räkning någon annan person handlar, eller om kunden är en juridisk person, den som utövar ett bestämmande inflytande över kunden”.

Om kunden är en juridisk person – bolag eller stiftelse – skall verksamhetsutövaren kontrollera direkta och indirekta fysiska ägare om innehavet uppgår till mer än 25%.

Allt du behöver veta om digital aktiebok