Derivat och skuldböcker

En digital lösning för optioner, obligationer och andra derivat

Med NVR:s derivatbokstjänst administrerar du enkelt personaloptioner, teckningsoptioner, obligationer, teckningsrätter, konvertibler och warranter. Med ett knapptryck gör du dem sedan synliga som en digital tillgång i ägarnas depåer.
Derivatboktjänsten är i alla avseende en globaltjänst. Den fungerar lika bra för noterade aktiebolag med onoterade personaloptioner, som för internationella bolag eller onoterade bolag med internationella optionsinnehavare. Detta gör även att finansiella och juridiska rådgivare, så som fondkommissionärer, advokatbyråer eller corporate finance byråer nu har möjlighet att överlämna en fullständig tjänst till sina klienter, utöver avancerade kalkyler och optionsavtal. Med digitala personaloptioner kan man nu säkerställa att syftet med ett incitamentsprogram uppfylls. Som en bonus blir optionsprogrammen dessutom billigare för klienterna att administrera.

Skaffa även en digital aktiebok

Hur kan denna tjänst underlätta för ditt företag?

Nordiska Värdepappersregistret

Transparens

Informationen stannar inte i en Excelfil hos CFO:n

Nordiska Värdepappersregistret

Omedelbar

Alla förändringar sker i realtid med full spårbarhet

Nordiska Värdepappersregistret

Inkluderande

Innehaven är digitala och synliga i ägardepåerna

Nordiska Värdepappersregistret

Säkert

Bankid inloggning och krypterade cloud servrar

Derivat & Skuldböcker

Equity management made simple

Teckningsoptioner

NVR:s tjänst för att hantera teckningsoptionsprogram är enkelt och har hög grad av automatisering, inte minst om bolagets aktiebok finns hos NVR. Samtliga innehav i olika optionsprogram kan göras synliga på personliga depåkonton hos VPZ.se. Som optionsägare loggar man lätt in till sin personliga depå med Bank ID för att följa sina innehav.

Kortfattat: Så här emitterar ett bolag teckningsoptioner

Ett företag kan på en bolagsstämma besluta om att emittera teckningsoptioner som ett sätt att öka sitt aktiekapital. Det emitterande företaget har då en skyldighet att emittera nya aktier till ett förutbestämt pris inom en förutbestämd period.

En teckningsoption ger samtidigt optionsinnehavaren en rättighet, men inte en skyldighet, att teckna nyemitterade aktier till ett förutbestämt pris inom den förutbestämda perioden.

Det emitterande företaget har också en skyldighet att föra en optionsbok under teckningsoptionernas löptid. Teckningsoptionerna skall vara numrerade, daterade och innehålla optionsinnehavarens person/org nr, namn, adress och eventuellt annan kontaktinformation. Det skall gå att följa de ägarförändringar som sker under löptiden.

NVR gör det enkelt att ge ut teckningsoptioner

Med vår tjänst gör vi det enkelt för dig att göra rätt, samtidigt som du sparar massor av tid. Med NVR:s Fundracer kan du även effektivisera teckningsprocessen och styra ner till individnivå vem eller vilka som skall kunna ta del av ett erbjudande om att förvärva teckningsoptioner i ditt bolag.

Personaloptioner

Personaloptioner har blivit viktiga verktyg för många unga aktiebolag. Förenklad lagstiftning tillsammans med NVR:s tjänst för att hantera personaloptionsprogram gör processen enkel och kostnadseffektiv. Dessutom får samtliga mottagare av optioner en egen depå hos VPZ.se där innehaven framgår och där vederbörande kan ta emot meddelanden från bolaget rörande villkorsändringar och dyligt. Som optionsägare loggar man lätt in till sin personliga depå med Bank ID.

Att sköta och administrera personaloptionsprogram har tidigare varit ett tidskrävande arbete för många bolag. Dessutom har själva syftet, av att vara ett framåtriktat incitament för nyckelpersoner, försvårats av att all dokumentation om optionerna har stannat i en Excelfil hos ledningen.

”Det är nära nog meningslöst att lansera ett incitamentsprogram om optionerna sedan enbart existerar i en Excelfil hos CFO:n. Troligen tar det inte mer än några dagar innan optionsinnehavaren har glömt bort sina optioner. Hela förutsättningen att vara ett incitament fallerar OM man inte gör dem digitala och synliga.”

Att digitalisera investeringar i blivande ”unicorns” långt innan de noteras, samt att skapa en överblick för onoterade innehav av optioner och andra derivat är därför lösningen. Med ett knapptryck gör du personaloptionerna synliga som en digital tillgång i ägarnas depåer.

NVR gör det enkelt att ge ut personaloptioner

Med NVR:s Fundracer kan du även effektivisera teckningsprocessen. Där kan du enkelt styra exakt vilka personer som skall kunna ta del av ett erbjudande om personaloptioner. När de loggar in på VPZ kommer erbjudandet att visas för berörda personer i deras DealFlow.

Konvertibler

Med NVR:s tjänst för att administrera konvertibler upprättar du enkelt en konvertibelbok. Konvertiblerna dyker sedan upp på personliga depåkonton hos VPZ.se. Som konvertibelägare loggar man lätt in till sin personliga depå med Bank ID.

Kortfattat: Så har emitterar ett bolag konvertibler

Efter beslut på en bolagsstämma kan ett aktiebolag emittera konvertibler som ett sätt att finansiera verksamheten eller erbjuda nya grupper, till exempel ledningen eller anställda, att bli aktieägare på ett sätt som uppfattas som förmånligt för alla parter. Konvertibler kan således vara ett alternativ till personaloptionsprogram.

En konvertibel är en skuldförbindelse som har getts ut av ett aktiebolag mot betalning och som ger innehavaren en rätt (eller skyldighet) att helt eller delvis byta sin fordran mot aktier i bolaget  (dvs konvertering) till ett förutbestämt pris efter en förutbestämd tidpunkt.

Det är vanligt förekommande att en konvertibel har en något lägre ränta än motsvarande lån utan konvertibel, då innehavaren kompenseras med chansen att aktien stiger till ett värde över den förutbestämda konverteringskursen. Risken anses också vara något lägre än vid köp av nyemitterade aktier då innehavaren av konvertibeln, givet att företaget inte går i konkurs, oftast får tillbaka det nominella beloppet om det inte skulle vara lönsamt att konvertera.

Det emitterande företaget har också en skyldighet att föra en konvertibelbok under konvertiblernas löptid. Konvertiblerna skall vara numrerade, daterade och innehålla innehavarens person/org nr, namn, adress och eventuellt annan kontaktinformation. Det skall gå att följa de ägarförändringar som sker under löptiden.

NVR gör det enkelt att ge ut konvertibler

Med vår tjänst gör vi det enkelt för dig att göra rätt, samtidigt som du sparar massor av tid. Med NVR:s Fundracer kan du även effektivisera teckningsprocessen. Där kan du enkelt styra exakt vilka personer som skall kunna ta del av ett erbjudande om konvertibler. När de loggar in på VPZ kommer erbjudandet att visas för berörda personer i deras DealFlow.

Obligationer

Med NVR:s tjänst för att administrera obligationer upprättar du enkelt en obligationsbok. Obligationerna dyker sedan upp på personliga depåkonton hos VPZ.se. Som obligationsägare loggar man lätt in till sin personliga depå med Bank ID.

Kortfattat: Så har emitterar ett bolag obligationer

En obligation är ett räntebärande, enkelt skuldebrev som t.ex. ett aktiebolag kan emittera och sälja för att öka sin likviditet. Med andra ord, ett lån som företaget tar ifrån en eller flera långivare med en förutbestämd löptid.

Om obligationen innefattar kuponger, skall det emitterande bolaget betala ut ränta till obligationsinnehavaren vid bestämda tidpunkter – en gång per år, halvårsvis, kvartalsvis eller varje månad.

En sk nollkupongsobligation är en obligation som inte löper med någon nominell ränteutbetalning under löptiden. Istället bestäms räntan indirekt av vilket belopp som långivaren är beredd att låna ut vid emitteringstillfället. Något förenklat kan man säga att räntan betalas ut en enda gång när löptiden för obligationen har gått ut.

Eftersom obligationen är ett enkelt skuldebrev, så är denna fritt överlåtelsebar. Vid överlåtelse så är det någon annan som övertar fordran på bolaget. Därför är det viktigt för bolaget att föra en obligationsbok under obligationernas löptid. Obligationerna skall vara numrerade, daterade och innehålla innehavarens person/org nr, namn, adress och eventuellt annan kontaktinformation. Det skall gå att följa de ägarförändringar som sker under löptiden.

NVR gör det enkelt att ge ut obligationer

Med vår tjänst gör vi det enkelt för dig att göra rätt, samtidigt som du sparar massor av tid. Precis som för alla våra andra digitala derivat, så kan innehavarna enkelt se sina obligationer i vår kostnadsfria depåtjänst. Med NVR:s Fundracer kan du även effektivisera teckningsprocessen. Där kan du enkelt styra exakt vilka personer som skall kunna ta del av ett erbjudande om obligationer. När de loggar in på VPZ kommer erbjudandet att visas för berörda investerare i deras DealFlow.

Teckningsrätter, warrents och andra derivat

Som emittent finns det många olika sorters överlåtelsebara derivat som ett bolag kan ge ut, som t.ex. warrents eller teckningsrätter. Gemensamt för samtliga dessa derivat är att emittenten (bolaget) har en skyldighet att föra bok på vem det är som innehar derivaten under löptiden. Derivaten skall vara numrerade, daterade och innehålla innehavarens person/org nr, namn, adress och eventuellt annan kontaktinformation. Det skall också gå att följa de ägarförändringar som sker under löptiden.

Vi gör det enkelt för dig att göra rätt, samtidigt som du sparar massor av tid. Precis som för alla våra digitala derivat, så kan innehavarna enkelt se sina derivat i vår kostnadsfria depåtjänst.

Med digital aktiebok får du allt på ett ställe