DirecThor

Gratis för styrelsens ledamöter

Kort om DirecThor

DirecThor är en tjänst som underlättar ditt granskningsansvar avseende bolagets förvaltning, mer specifikt bolagets lagstadgade ansvar att föra en korrekt aktiebok i enlighet med Aktiebolagslagens ”skall” krav.

DirecThor ger dig, som styrelseledamot, automatisk access till alla aktiebolag som du företräder. På detta sätt kan både du och bolagen spara massor av tid. I stället för att fråga efter och samla in uppdaterade kopior av bolagens aktieböcker kan du enkelt finna det du behöver i inloggat läge.
I stället för en mängd olika svårtolkade format, hittar du aktieböcker i ett standardiserat lättförståeligt format. Alla förändringar är spårbara och du vet att det enbart finns EN digital aktiebok. Aktieböcker som förs i Word eller Excel tenderar ju ofta antingen försvinna eller finnas i många olika versioner!

Genom att logga in med Bankid på NVR.se, kommer samtliga aktiebolag som du företräder att listas. Det kommer då klart och tydligt framgå vilka av dessa bolag som har en digital aktiebok och vilka som ännu saknar det. Det är också enkelt att exportera och spara pdf utskrifter.

Varför är det så viktigt för styrelsens ledamöter att kontrollera att aktieboken är korrekt?
Uppgifterna i aktieboken ligger primärt till grund för:

  • Aktieägarnas möjligheter att utöva sin förvaltningsrätt (rösträtt), och
  • Bedömningen av ägarförhållandena i bolaget.

Om styrelsen medvetet eller omedvetet försummar sitt ansvar att föra, bevara och hålla aktieboken tillgänglig medför detta straffansvar och styrelsen kan även bli skadeståndsskyldiga. Sanktionsbestämmelserna skall ses mot bakgrund av att det är av väsentlig betydelse för en aktieägare att vara införd i aktieboken.

I grundutförande är DirecThor en gratistjänst, som blir allt alltmer värdefull för dig ju fler av dina bolag som har digitala aktieböcker. Är du ledamot? Testa gärna tjänsten idag!

Skaffa digital aktiebok idag